Introductie

Deze Napster gebruikersovereenkomst (Overeenkomst) is een juridisch bindend en geldig document tussen u (“u” en “uw”) Napster Music Inc. en of Napster Luxembourg S.à r.l. (als u in Europa woonachtig bent), Napster do Brasil Licenciamento de Música Ltda. (als u in Brazilië woonachtig bent), Napster K.K. (als u in Japan woonachtig bent) of Rhapsody International Inc. (als u ergens anders woonachtig bent) (gezamenlijk, en met hun gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, en rechthebbenden, “Napster”, “onze”, “ons”, of “wij”). Napster biedt talloze producten en diensten, waaronder mobiele applicaties en op webbasis voor elektronische verspreiding, downloaden en het streamen van muziekcontent (samen de “Diensten”). Deze Overeenkomst regelt het gebruik van de mobiele, web, en/of desktop applicaties en widgets gedistribueerd door Napster, welke toegang verschaffen tot de Diensten (gezamenlijk, de “Applicatie”) door middel van een Apparaat (de term “Apparaat” is inclusief maar niet beperkt tot desktop en laptop computers, tablets, mobiele telefoons, wearables, smart speakers, smart televisies, home audio-apparaten of elk ander apparaat in staat om contact te maken met het Internet).

Door het installeren of gebruik van de Applicatie, of door uw nadrukkelijke toestemming wanneer daarom wordt gevraagd, accepteert u deze Overeenkomst en erkent u en gaat u akkoord dat u deze heeft gelezen, dat u deze begrijpt, en dat u toestemt om gebonden te zijn aan de voorwaarden hiervan. U accepteert dat u de autoriteit en mogelijkheid heeft om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. In aanvulling op de Diensten is deze Applicatie geïntegreerd met de producten en diensten van derden, en het is mogelijk dat deze derden de bepalingen in deze Overeenkomst handhaven.

Houd ook rekening ermee dat speciale voorwaarden van toepassing kunnen zijn afhankelijk van het grondgebied waar u woont; deze speciale voorwaarden kunt u vinden aan het einde van dit document.

Het gebruik of de installatie van de Applicatie betekent de acceptatie van deze Overeenkomst, of u mag deze ook nadrukkelijk accepteren. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze Overeenkomst, of als u zich niet houdt aan de voorwaarden hiervan, mag u geen gebruik maken van de Applicatie, en moet u de Applicatie niet gebruiken noch installeren op enig apparaat. Als een voorwaarde voor het gebruik van de Applicatie en de Diensten, erkent u hierbij dat u voldoet en zal blijven voldoen aan alle geldige wetten, regels, en reglementen voor uw gebruik van de Applicatie in het grondgebied waar u deze gebruikt, en dat u woont in een grondgebied waar de Diensten beschikbaar zijn.

Licentieverlening

Napster verleent u hierbij een gelimiteerde, non exclusieve, herroepelijke, onoverdraagbare licentie om de Applicatie te gebruiken, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet commerciële gebruik, op Apparaten in uw eigendom en onder uw controle, welke niet worden gebruikt voor het functioneren van een bedrijf of in het voordeel van enig ander persoon of andere entiteit, en onderworpen aan de voorwaarden in deze Overeenkomst.
De Applicatie wordt gelicentieerd, niet verkocht. U bent niet de eigenaar van de Applicatie in welke vorm dan ook, en Napster behoudt het eigendomsrecht van de Applicatie zelfs nadat deze is geïnstalleerd op uw Apparaat. De rechten die aan u zijn gelicentieerd door middel van deze Overeenkomst zijn beperkt tot de rechten die uitdrukkelijk worden verleend in deze Overeenkomst, en Napster behoudt alle andere rechten.

U mag één kopie van de Applicatie installeren op elk Apparaat. Het aantal Apparaten waarop u de Applicatie mag installeren en gebruiken wordt bepaald door het niveau van de Diensten waarop u zich heeft geabonneerd. U mag het maximumaantal Apparaten toegestaan door uw niveau van de Diensten niet overschrijven of de technische beperkingen in de Applicatie omzeilen die de hoeveelheid Apparaten limiteren waarop u de Applicatie mag installeren.

Als een voorwaarde voor uw licentie, mag u niet:

 • De toegang verkrijgen tot enige functie gebaseerd op een abonnement op de Applicatie tenzij u het geldende abonnementsgeld hebt betaald en akkoord bent gegaan met de Napster Gebruiksvoorwaarden of toegang verkrijgt tot de functies door nadrukkelijke toestemming zoals gedurende een proefperiode;

 • De Applicatie kopiëren, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren, hiervan op een andere manier proberen de broncode te ontlenen, manipuleren, een “dev key” verkrijgen of gebruiken, of afgeleide producten te creëren gebaseerd op de Applicatie, waaronder vallend de content die beschikbaar wordt gemaakt door de Diensten (de “Content”), of enig gedeelte daarvan;

 • De Applicatie verkopen, verhuren, pachten, onderverhuren, onderpachten, overdragen, verspreiden, uitzenden, tonen of op een andere manier rechten toewijzen aan de Applicatie, de Diensten, of de Content aan enige derde partij;

 • Gepatenteerde labels of mededelingen verwijderen van de Applicatie;

 • Technische begrenzingen omzeilen of toegang verkrijgen tot beheersmaatregelen in de Applicatie;

 • Geautomatiseerde middelen (waaronder scripts, bots, spiders, scrapers, virussen, worms, crawlers or soortgelijke software) gebruiken om toegang te verkrijgen tot of de Applicatie te gebruiken;

 • De Applicatie gebruiken voor andere redenen dan uw persoonlijke, niet commerciële doeleinden, waaronder zonder begrenzingen het buitensporige en/of herhaalde afspelen van Content (met het duidelijke doel om uitbetaalde royalty’s of ratings te verhogen toegepast op dat soort Content);

 • Informatie kopiëren, aanpassen, verwijderen, of beschadigen die opgeslagen is op de computerservers die worden gebruikt en beheert door Napster of enige derde met een relatie tot de Applicatie of de Diensten;

 • De Applicatie niet gebruiken om enige wet of wettelijk recht van enige derde te schenden, waaronder publiciteitsrechten en privacyrechten of intellectuele eigendomsrechten;

 • Een actie ondernemen die intimiderend, lasterlijk, beledigend, onrechtmatig, bedreigend, obsceen, schadelijk of anderszins bezwaarbaar is;

 • Data mining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor de extractie en/of verzameling van data in verband met de Applicatie gebruiken;

 • De Applicatie of de Diensten gebruiken om persoonlijke informatie over enige gebruiker van de Applicatie te verkrijgen, of een lijst verkrijgen van Gebruikers van de Applicatie;

 • De Applicatie of de Diensten gebruiken om enige ongevraagde reclame of enig promotiemateriaal te plaatsen of over te brengen;

 • Toegang verkrijgen tot de Applicatie of de Diensten om hulp te verlenen aan een concurrerende dienst, deze te creëren, of deze te verbeteren;

 • De werking van de Applicatie of de Diensten onderbreken, vernietigen, of beperken; of

 • Uw relatie met enig persoon of entiteit met betrekking tot de Applicatie of de Diensten nadoen of verkeerd voorstellen;

Schending van welke van de beperkingen of verplichtingen in deze Overeenkomst dan ook kan leiden tot beëindiging van uw licentie om de Applicatie te gebruiken. Napster behoudt enige en alle rechten of rechtsmiddelen die mogelijk beschikbaar zijn in het geval van uw breuk van deze Overeenkomst.

Updates en Toegang

Het is mogelijk dat, van tijd tot tijd, Napster updates voor de Applicatie afgeeft. U gaat ermee akkoord dat het mogelijk is dat de Applicatie automatisch zulke updates download en installeert, en gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, geldt voor alle updates van dit soort van de Applicatie, behalve wanneer deze geüpdatete versies worden vrijgegeven met een afzonderlijke gebruikersovereenkomst. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u de laatste update hebt van de Applicatie.

De Applicatie zal alleen werken op de hardware en software platforms zoals gespecificeerd in de documentatie van de Applicatie. Het is uw verantwoordelijkheid om passende platforms aan de Applicatie te verlenen. Het is mogelijk dat Napster op welk moment dan ook support voor specifieke platforms toevoegt of verwijderd met of zonder kennisgeving hiervan, en met of zonder een nieuwe update.

Het is mogelijk dat Napster, naar eigen inzicht, toegang tot de Applicatie of de Diensten verandert, staakt, verwijderd of deactiveert op welke moment dan ook met of zonder kennisgeving. Napster (en geen app store, apparaatfabrikant, of verlener van besturingssystemen) is verantwoordelijk voor het ondersteunen van, claims met betrekking tot, en updates van de Applicatie.

Het Eigendomsrecht op Intellectueel Eigendom

De Applicatie (waaronder alle verleden en toekomstige versies hiervan) is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder, zonder begrenzing, auteursrechten, patenten, handelsmerken, fabrieksgeheim, en industriële ontwerprechten. Napster behoudt alle eigendomsrechten in de Applicatie. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst, kent Napster geen enkel uitdrukkelijk of impliciet recht of licentie aan u onder enig patent, auteursrecht, handelsmerk, fabrieksgeheim, of wetten met betrekking tot industriële ontwerprechten van Napster.

De Content verleent door Napster of derden door middel van de Applicatie en de Diensten is het eigendom van Napster, haar licentiegevers, of haar partners. Titelrechten, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en voor dit soort Content behoren aan Napster of deze derden. Deze Overeenkomst geeft aan u geen eigendomsbelang voor de Content (waaronder Content welke is gedownload naar uw Apparaat), en u mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen. U en alleen u bent verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de verrekening en het lozen van enige eis tegen u gebaseerd op uw gebruik van de Applicatie of de Content.

Gelinkte Diensten

Het is mogelijk dat de Applicatie websites, webpagina’s, producten, diensten, en advertenties van derden aan u beschikbaar maakt door middel van links (“Gelinkte Diensten”), en deze Gelinkte Diensten hebben mogelijk hun eigen geldende overeenkomsten of voorwaarden. Napster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies of de inhoud van enige Gelinkte Dienst, en de links naar deze in de Applicatie betekenen niet dat Napster deze goedkeurt. Uw toegang tot enige van deze Gelinkte Diensten is geheel op eigen risico, and alleen u bent verantwoordelijk voor enige consequenties van de toegang tot de Gelinkte Diensten, evenals voor het bekijken en inachtneming van mogelijke geldende overeenkomsten of voorwaarden.

Betaversie

Het is mogelijk dat, van tijd tot tijd, Napster een versie van de Applicatie aan u beschikbaar maakt die zekere nieuwe en onuitgebrachte functies, functionaliteiten, applicaties, of diensten bevat (“Betaversies”). Betaversies kunnen andere, minder, of meer functies bevatten dan de huidige commerciële versie van de Applicatie of enige toekomstige versie. Betaversies zijn niet bestemt om op grote schaal uitgebracht te worden en bevatten mogelijk fouten die de werking van deze beïnvloeden. U gebruikt Betaversies op eigen risico. Het is mogelijk dat Napster op welk moment dan ook Betaversies verandert of beëindigd of ervoor kiest deze nooit op grote schaal beschikbaar te maken.

Garantiedisclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING WORDT DE APPLICATIE “ALS ZODANIG” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” AANGEBODEN MET ALLE GEBREKEN, EN NAPSTER, HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, EN HAAR PARTNERS, ZOALS VAN TOEPASSING (GEZAMENLIJK, DE “NAPSTERENTITEITEN”) VERWERPEN UITDRUKKELIJK ENIGE EN ALLE GARANTIE VOOR DE APPLICATIE OF DE DIENSTEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN, WAARONDER, ONGELIMITEERD, ENIGE VORM VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ONGESTOORDE WERKING, ACCURAATHEID OF DE NON-INBREUK VAN DE RECHTEN VAN DERDEN.

HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. DE NAPSTERENTITEITEN VERLENEN GEEN GARANTIE DAT DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, OF DAT DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN COMPLEET, TOEGANKELIJK, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, BETROUWBAAR, VIRUSVRIJ, OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, OF DAT GEBREKEN VAN WELKE AARD DAN OOK GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. DE NAPSTERENTITEITEN VERLENEN GEEN GARANTIE BETREKKING HEBBENDE OP PRODUCTEN OF DIENSTEN VERKREGEN DOOR DE APPLICATIE, OF TRANSACTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AANGEGAAN DOOR MIDDEL VAN DE APPLICATIE, EN GEEN MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES, BERICHT OF INFORMATIE VERLEENT DOOR DE NAPSTERENTITEITEN AAN U ZAL DEZE GARANTIE CREËREN.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ONTEVREDENHEID MET DE APPLICATIE OF DE DIENSTEN VAN WELKE AARD DAN OOK IS OM DE APPLICATIE TE DEÏNSTALLEREN EN TE STOPPEN DEZE TE GEBRUIKEN.

Aansprakelijkheidsbeperking

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING ZULLEN DE NAPSTERENTITEITEN EN HUN DESBETREFFENDE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, OPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, AGENTEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE, SPECIALE SCHADE, STRAFFENDE SCHADE, OF ANDERE SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK (WAARONDER, ONGELIMITEERD, SCHADE VOOR HET VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEBRUIK, FINANCIEEL VERLIES, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS, HET PERSOONLIJK OF COMMERCIEEL ONDERBROKEN GEBRUIK, OF ELKE ANDER VORM VAN COMMERCIËLE OF PERSOONLIJKE SCHADE OF VERLIES), VOORTKOMEND UIT OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN OF DE ONBEKWAAMHEID OM DE APPLICATIE EN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE OORZAAK, HETZIJ GEBASEERD OP EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD, OF ENIG ANDER RECHTSBEGINSEL, ZELFS ALS NAPSTER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DIT SOORT SCHADE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN DE NAPSTERENTITEITEN VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR VORDERINGEN OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG WAT U AAN NAPSTER HEEFT BETAALD GEDURENDE DE VOORGAANDE 12 MAANDEN (U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR UITGAVEN VAN WELKE AARD DAN OOK DIE U KUNT OPLOPEN GERELATEERD AAN HET VERKRIJGEN VAN DIT BEDRAG). DE GENOEMDE BEPERKINGEN ZULLEN ALTIJD VAN KRACHT ZIJN, ONAFHANKELIJK VAN OF HET GESPECIFICEERDE RECHTSMIDDEL MISLUKT OF GEACHT WORDT TE MISLUKKEN IN HAAR VOORNAAMSTE DOEL.

Vrijwaring

U zult Napster en haar moedermaatschappijen, aandeelhouders, dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen, functionarissen, directeuren, werknemers, dienstverleners, distributeurs, licentiegevers, agenten, opvolgers, rechthebbenden en andere vertegenwoordigers vrijwaren, verdedigen en schadeloosstellen van elke claim, vonnis, passiva, uitgaven, kosten of gerelateerde sancties van derden, waaronder, ongelimiteerd, redelijke advocaatkosten, voortkomend uit, als gevolg van of op welke manier dan ook verbonden met uw verzuim om te voldoen aan deze Overeenkomst of uw illegaal handelen of nalaten.

Beëindiging

Napster mag, naar eigen inzicht, op welk moment dan ook, zonder of met kennisgeving en met of zonder reden deze Overeenkomst beëindigen of uw toegang tot de Applicatie opzeggen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst stopt u onmiddellijk met het gebruik van de Applicatie en zult u alle kopieën van de Applicatie die u heeft gemaakt verwijderen.

Wijziging

Napster mag, naar eigen inzicht, de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd veranderen, zonder berichtgeving. De meest recente versie van deze Overeenkomst wordt onmiddellijk van kracht na uitbrenging, en zal alle voorgaande versies vervangen. U gaat akkoord met alle veranderingen door het voortzetten van uw gebruik van de Applicatie.

Toewijzing

U mag deze Overeenkomst, of welk deel van deze dan ook of welk van uw rechten of verplichtingen onder de Overeenkomst dan ook toewijzen aan geen enkele derde partij, hetzij door middel van directe overdracht, sublicentie of anderszins. Elke beweerde toewijzing van deze Overeenkomst of enig deel van deze door u is nietig. Voor zover maximaal toegestaan door de geldende wetgeving mag Napster, naar eigen inzicht, en zonder enig verhaal naar u toe, deze Overeenkomst of een deel van deze of enig recht of enige verplichting onder deze vrij toewijzen.

Geldende Wetgeving, Geschillenbeslechting, en Arbitrage

 1. Geldende Wetgeving

  Tenzij anders gespecificeerd in Sectie 15 hieronder (zoals het geval is voor Braziliaanse of Europese klanten), zal deze overeenkomst worden beschouwd in overeenstemming met en beheerd door de interne wetten van de Staat van Washington, Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met de keuze of conflicten van rechtsprincipes (de “Geldende Wetgeving”). Deze Overeenkomst zal niet beheerd worden door het Weens koopverdrag, de toepassing van deze wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

 2. Definitieve en bindende arbitrage

  VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE GELDENDE WETGEVING, ZIEN NAPSTER EN U HIERBIJ AFSTAND VAN HET RECHT OM TE DAGVAARDEN VOOR DE RECHTBANK EN EEN JURYPROCES TE HEBBEN IN ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHTSGEBIEDEN. Enige en alle geschillen, controverses of eisen (gezamenlijk, “Eisen”) voortkomend uit of gerelateerd aan het verzuim, interpretatie of toepassing van de voorwaarden van deze Overeenkomst of een uitbreiding of verandering van de Overeenkomst, onafhankelijk van het geldend rechtsbeginsel, zullen uitsluitend worden beslecht door een enkele bemiddelaar door de definitieve, bindende en vertrouwelijke arbitrage, als volgt:

  • Als u een inwoner bent van de Verenigde Staten van Amerika, arbitrage van welke aard dan ook tussen u en Napster zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association onder de dan geldende Commercial Arbitration Rules (hier toegankelijk), zoals gewijzigd door deze Overeenkomst;

  • Als u een inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie, zijn de bepalingen in deze Sectie 13 (b) tot (h) niet van toepassing op u, zie hiervoor Sectie 15;

  • Als u een inwoner bent van een ander grondgebied zal arbitrage van welke soort dan ook tussen u en Napster uitgevoerd worden door de Internationale kamer van koophandel, onder de dan geldende Regels voor Arbitrage (hier beschikbaar), zoals gewijzigd door dit document;

  Elke bemiddelaar op deze manier benoemd zal zich houden aan de Geldende Wetgeving en geldende procedures voor arbitrage (de “Arbitrageregels”), en deze zullen in acht genomen worden om (i) een toepassende locatie te bepalen voor de arbitrage of de methode voor het uitvoeren van het arbitrageproces (zoals door middel van geschreven argumenten of telefonische hoorzittingen) in plaats van dat de partijen op een fysieke plaats elkaar ontmoeten, kijkend naar de geografische locatie van de partijen, (ii) daadwerkelijk een monetaire schadevergoeding (maar geen andere straf) te eisen tegen de partij die deze Overeenkomst heeft geschonden, en (iii) een rechterlijk bevel of andere vormen van juridische ondersteuning toe te kennen in zijn of haar vonnis, om nakoming van deze overeenkomst af te dwingen en om eventuele voortzetting of verdere overtreding van de voorwaarden te voorkomen. Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst is de beslissing van de bemiddelaar bindend en definitief. Het oordeel over dit vonnis in dit soort arbitrage mag gegeven worden in elke bevoegde rechtbank, hierbij in acht nemend dat elk vonnis aangevochten kan worden als de bemiddelaar verzuimt de geldende wetgeving te volgen.

 3. Arbitrageproces

  Als uw eis minder is dan US$10,000, gaat Napster akkoord ermee dat u mag kiezen of de arbitrage uitsluitend zal worden uitgevoerd op de basis van document voorgelegd aan de bemiddelaar, met een telefonische hoorzitting, of door middel van een persoonlijke hoorzitting zoals bepaald door de geldende Arbitrageregels. Als uw claim meer bedraagt dan US$10,000, zullen de Arbitrageregels het recht op een hoorzitting bepalen.

 4. Arbitragekosten en vonnissen

  De kosten van welk soort arbitrage dan ook zal worden gelijkmatig gedragen door de partijen, behalve dan dat elke partij verantwoordelijk is voor de kosten van haar eigen advocaat. Als de bemiddelaar beslist in uw voordeel, zal Napster u de hoogste waarde betalen tussen (i) de hoeveelheid van de boete zoals bepaald door de bemiddelaar, (ii) de hoeveelheid van het laatst door Napster schriftelijke schikkingsoffer, of (iii) US$1,000.

 5. Verwerping van groepsvorderingen

  U en Napster gaan ermee akkoord dat beiden alleen Vorderingen naar de ander toe mogen brengen in individuele capaciteit, niet als eiser of lid van de ‘class’ in enige beweerde groepsvordering of een dergelijke gerechtelijke procedure. Daarnaast mag, tenzij u en Napster anders overeenkomen, geen enkele rechter of bemiddelaar meer dan de Vorderingen van één person verwerken of op een andere manier een andere vorm van procedure of groepsvordering voorzitten.

 6. Voorafgaande Onderhandelingen

  Alvorens een arbitrageprocedure of gerechtelijke procedure te starten, mogen Napster en u overeenkomen om de Eis voor tenminste 30 dagen informeel te beslechten; echter, de volgende Eisen niet zijn onderworpen aan de bovenstaande bepalingen betreffende de onderhandelingen en bindende arbitrage: (i) Enig en alle Eisen die trachten Napsters intellectuele eigendomsrechten te handhaven of te beschermen, of welke gaan over de geldigheid van enige van uw of Napsters intellectuele eigendomsrechten; en (ii) Eisen gerelateerd aan beschuldiging van diefstal, plagiaat, of onbevoegd gebruik van de Applicatie. Een partij die van plan is zulk een onderhandeling te starten moet eerst een schriftelijke Kennisgeving van Geschil (“Kennisgeving”) naar de andere partij sturen door middel van aangetekende post of een commerciële bezorgdienst. Het adres waar de Kennisgeving voor Napster naartoe gestuurd moet worden is Rhapsody International Inc., Legal Department, 1411 4th Avenue, Suite 1200, Seattle, WA 98101 USA. De Kennisgeving moet (i) de aard van de Eis beschrijven, en (ii) de gezochte oplossing uiteenzetten.

 7. Uitzonderingen op de Arbitrage

  Niettegenstaande aan wat dan ook in deze sectie, elke partij mag, in plaats van arbitrage, een individuele actie doen gelden in een rechtbank voor kleine eisen voor Eisen die binnen het toepassingsgebied passen van de rechtsbevoegdheid van deze rechtbank. Omdat in sommige rechtsgebieden een aantal van de methoden voor geschillenbeslechting in deze Overeenkomst niet zijn toegestaan, is het mogelijk dat sommige of alle van deze bepalingen niet op u van toeppassing zijn.

 8. Scheidbaarheid

  Met uitzondering van subsecties 13(a) en (b), als enig deel van deze Sectie 13 illegaal of onuitvoerbaar of breed met betrekking tot looptijd, geografische omvang of activiteit wordt bevonden, dan zal dat deel opgevat worden op een manier zodat de resterende delen van deze Sectie niet beïnvloed worden, maar onverminderd van kracht blijven, en elk zo’n illegaal of overmatig breed deel zal worden geacht, zonder verdere actie vereist van welke partij dan ook, te zijn gewijzigd, aangepast, en/of gelimiteerd, maar alleen voor zover noodzakelijk om deze uitvoerbaar en geldig te maken. Indien toch het deel van deze sectie als illegaal en onuitvoerbaar wordt beschouwd, zal dat deel afgescheiden worden en zal de rest van deze sectie volledig van kracht zijn. Indien één of beide sub-secties 13(a) of (b) onuitvoerbaar of illegaal bevonden worden, dan zal elk soort Eis beslist worden door een bevoegde rechterlijke instantie binnen Seattle, Staat van Washington, VS, en gaan u en Napster akkoord met de locatie en de persoonlijke onderwerpsbevoegdheid van deze rechtbank.

Algemeen

Geen vertraging of verzuim om actie te ondernemen onder deze Overeenkomst zal een verklaring van afstand van welke voorwaarde van deze Overeenkomst dan ook door Napster vormen. Elke verklaring van afstand door Napster van welke voorwaarde in deze Overeenkomst dan ook moet schriftelijk en nadrukkelijk zijn, en betekend niet dat Napster afstand doet van een andere voorwaarde in een andere situatie.

Indien enig deel van deze Overeenkomst illegaal of onuitvoerbaar of breed met betrekking tot looptijd, geografische omvang of activiteit wordt bevonden, dan zal dat deel opgevat worden op een manier zodat de resterende delen van deze Overeenkomst niet beïnvloed worden, maar onverminderd van kracht blijven, en elk zo’n illegaal of overmatig breed deel zal worden geacht, zonder verdere actie vereist van welke partij dan ook, te zijn gewijzigd, aangepast, en/of gelimiteerd, maar alleen voor zover noodzakelijk om deze uitvoerbaar en geldig te maken. Indien toch het deel van deze sectie als illegaal en onuitvoerbaar wordt beschouwd door een bevoegde rechtbank, zal de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht zijn.

Deze Overeenkomst is mogelijk in verscheidene vertalingen beschikbaar, maar zover de geldende wet dit toestaat is de Engelse versie bindend. Als een andere vertaling op u van toepassing is, erkent u dat deze Overeenkomst geschreven was in het Engels en vertaald naar andere talen, en dat vertaalfouten mogelijk zijn.

Uw gebruik van de Applicatie en de Diensten wordt ook geregeld door Napsters Terms of Use en Privacy Policy. Als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via help@napster.com.

Grondgebiedspecifieke informatie

Aanvullende informatie of middelen zijn van toepassing in bepaalde grondgebieden. Lees alstublieft de informatie die van toepassing is op het grondgebied waar u woont:

 1. Brazilië

  Deze Overeenkomst zal onderworpen zijn aan de wetten van de Federatieve Republiek van Brazilië, zonder rekening te houden met of de toepassing van enige keuze van wetten of de conflictregels hiervan. U gaat akkoord met de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken van de stad São Paulo, in de staat van São Paulo. Deze Overeenkomst zal niet onderworpen zijn aan het Weens Koopverdrag, de toepassing van deze wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

  De Braziliaanse wet is van toepassing op uw gebruik van de Diensten, waaronder specifieke voorwaarden over privacy. Om te voldoen aan de geldende wetgeving, Napster zal gegevens gerelateerd aan uw activiteiten wanneer u van de Diensten gebruik maakt, zoals access logs, opslaan voor de termijn zoals vastgesteld door Wet 12.965/2014 of een bijgewerkt reglement die deze vervangt of wijzigt.

 2. Europa

  • Geldende wetgeving en jurisdictie

   De keuze van wetbepaling in Sectie 13(a) zal u de bescherming aan u verschaft door de wetgeving van het land waar u verblijft niet ontnemen.

   Als u een inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie, zijn de bepalingen in Sectie 13(b) tot en met 13(h) niet op u van toepassing met betrekking op de van toepassing zijnde jurisdictie. U kunt een vordering tegen Napster voorleggen voor een rechtbank in de lidstaat waar Napster is gevestigd, of, onafhankelijk van de plaats waar Napster is gevestigd, voor een rechtbank in de plaats waar u bent gevestigd.

  • Acceptatie

   Niets in deze Overeenkomst tegenstaand, om te zijn gebonden aan deze Overeenkomst of wijzigingen of updates van deze Overeenkomst, bent u verplicht deze nadrukkelijk te accepteren en akkoord te gaan met de nieuwe versie van deze Overeenkomst.

 3. Duitsland

  • Geldende wetgeving en jurisdictie

   Napster is niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingprocedures voor instanties verantwoordelijk voor minnelijke schikkingen van consumentengeschillen.

  • Garantie

   Voor zover de Diensten defect zijn, hebt u recht op uw statutaire rechten onder Duitse wetgeving, niettegenstaande aan wat dan ook in deze Overeenkomst.

  • Aansprakelijkheidsbeperking

   Niettegenstaande aan wat dan ook in deze Overeenkomst, Napster of haar legale vertegenwoordigers of agenten kunnen ongelimiteerd aansprakelijk worden gesteld voor:

   • Schadevergoedingen als resultaat van letsel aan het level, het lichaam, of de gezondheid welke zijn gebaseerd op een opzettelijk of onachtzaam plichtsverzuim van Napster of Napster’s legale vertegenwoordigers of Napster’s plaatsvervangende agenten;

   • Elke andere vorm van schadevergoeding welke is gebaseerd op een opzettelijk of grof onachtzaam plichtsverzuim en frauduleuze opzet van Napster of Napster’s legale vertegenwoordigers of Napster’s plaatsvervangende agenten;

   • Schadevergoedingen onder de Duitse wet van productaansprakelijkheid voorzover als Napster garantie voor de kwaliteit heeft gegeven;

   • Schadevergoedingen die zich hebben voorgedaan door enigszins nalatige overtreding van essentiële contractuele verplichtingen door Napster of één van Napster’s plaatsvervangende agenten in verbinding met het gebruik van de Diensten maar voor de omvang van normale contractuele voorziene schade;

   Anderszins wordt de begrenzing van Napster’s aansprakelijk zoals beschreven in deze Overeenkomst toegepast.

 4. V.S.

  Hier volgens enige wetten, regels, reglementen en sancties welke van toepassing zijn op deze Overeenkomst, de Diensten en de Applicatie: (a) de U.S. Department of Commerce’s Export Administration Regulations (“EAR”), welke de export en herexport van software beheert; (b) de U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (“OFAC”), welke economische en commerciële sancties beheert en handhaaft; en (c) ) de U.S. Department of States’ International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”), welke de Arms Control Act met betrekking tot de export en tijdelijke import van verdediginsartikelen en diensten implementeert.

  De Applicatie mag niet worden geëxporteerd of geherexporteerd worden (a) naar landen onder een embargo van de V.S., of (b) naar een persoon op de U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals and Blocked Persons Lijst, of (c) naar een persoon op de U.S. Department of Commerce Denied Persons List or Entity Lijst, of (d) naar een persoon op de U.S Department of State’s List of Statutorily Debarred Parties.

  U gaat ermee akkoord dat in het gebruik van de Applicatie en de Diensten, u in overeenstemming bent met, en dat u te allen tijde zal voldoen aan de voorwaarden van EAR, OFAC, en ITAR, en alle andere toepasbare export en herexport gerelateerde wetten, regels, reglementen en sancties. U garandeert dat (a) u niet bent gevestigd in een land onder een V.S.-embargo, of een land dat door de overheid van de V.S. is aangewezen als een “terrorist ondersteunend” land, en (b) dat u niet bent opgenomen in welke lijst dan ook van de overheid van de V.S. van verboden of beperkte partijen.